Openbare Vergadering aad der Gemeente Heemstede, 25 April 1916. op Dinsdag 25 April 1916, des namiddags om voor vier uren. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. Mr. D. E. van Lennep, Burgemeester, J. H. M. van HOUTEN, H. J. M. Peeperkorn, Wethouders. A. Honiq, H. H. HöCKER, Dr. E. A. M.Drooq, L. de Wilde, C. Tromp, J. Tates, H. A. Wallhr, J. van der Plas, Mr. P. G van Tienhoven, J. Preijde Gzn, en W. C. VAN Meeuwen, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. De heer H. H. Höcker wordt door het lot aange- wezen het eerst zijn stem uit te brengen. De notulen van de vergadering van 29 Maart 1916 worden, nadat overeenkomstig een verzoek van den heer Dr. Droog is besloten op bladzijde 11 het twee- de woord niet in het door hem gesprokene te laten vervallen, onder dankbetuiging aan den Secretaris goedgekeurd en vastgesteld. I I. Vaststelling lijst van personen, die voor eene Vaststelling benoeming in het stembureau in aanmerking komen. lijst van ^e Voorzitter verzoekt de heeren W C. van Meeu- wen en J. Preijde Gzn, om met hem voor deze en volgende stemmingen de stemmen op te nemen. Met algemeene stemmen wordt ongewijzigd vastge- bureau. steld de lijst luidende als volgt Personen, die voor eene benoeming in het stembureau in het le en 2e stemdistrict in aanmerking komen De Raad enz. jl II. Benoeming stembureau voor een lid van de Provinciale Staten. ^enoeming (_jet voors(e| van Burgemeester en Wethouders stembureau. [ujdt Notulen. personen voor stem- VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1