WIJZIGING DER ALGEMEENE PO LITIE-Y ERORD ENÏN G 7 Juni 1916. De Raad der Gemeenle Heemstede Gezien een schrijven van het Kader der Vrijwillige Brandweer alhier, dd. 15 Mei 1916, waarbij geadvi- seerd wordt om ter voorkoming van brandgevaar eene bepaling vast te stellen, dat riethoopen niet binnen een afstand van 100 Meter van belendingen mogen worden geplaatst Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders Gelet op de Gemeentewet BESLUIT vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemeene Politieverordening dezer gemeente. Verordening tot wijziging van de Algemeene Poli tie-Verordening der gemeente Heemstede. Art. 18 bis. Met boete van ten hoogste f 25,— wordt gestraft -e-t- -fcy/é) jeder, die/riet of dekhooi op schélven bewaart binnen ^^een afstand van 100 Meter van woonhuizen, gebouwen of andere getimmerten of opgaand geboomte Dit artikel is niet van toepassing op hem, die daar- toe vergunning heeft bekomen van Burgemeester en Wethouders. Gedaan ter openbare vergadering van den 7 Juni 1916. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1