Openbare Vergaderinjï ^aai dsr Gemeente Heemstede, 7 Juni 1916. 1 op Woensdag 7 juni 1916, des namiddags om kwart voor vier uur. Tegenwoordig zijn de Heeren J. H. M. van Houten, waarnemend Burgemeester, H. J. M. Peeperkorn, Wethou- der, L DE Wilde, tijdelijk Wethouder, H. H. HöCKER, A. Honig, Dr. E. a. M. Droog, C. Tromp, J. Tates, H. A. Waller, J. van der Plas, Mr. P Q van Tienhovën, J. PREIJDE Gzn,. en W. C VAN Meeuwen, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Onmiddellijk na opening der vergadering wordt door den Voorzitter ter nagedachtenis aan den heer C. van der Weiden, Voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, de volgende rede gehouden Mijne Heeren, Alvorens onze werkzaamheden te beginnen, wil ik een enkel woord wijden aan de nagedachtenis van den heer Cornelis van der Weiden, overleden 22 Mei 1916, die gedurende 18 jaren als lid van het Burger- lijk Armbestuur, waarvan de laatste zes jaren als Voorzitter, vele diensten aan de gemeente heeft be- wezen. De heer Van der Weiden was een man, die zijn beste krachten wijdde aan alle zaken, welke hij op zich nam. Steeds heeft hij de betrekking van lid en Voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur met ijver en nauwgezetheid vervuld Zelfs worstelende met den dood poogde hij als Voorzitter de stukken, het Bur- gerlijk Armbestuur betreffende, te teekenen. Dat de verdiensfen van den heer Van der Weiden ten op- zichte van de gemeente ook door onzen Oud-Voor- zitter werden gewaardeerd, bleek wel uit zijne tegen- woordigheid bij den lijkdienst en de ter aardebestel- VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1