YERBOUWING YAN HET VBRVÉR- SCHINGSHÜIS IX GROINENDAAL. 3 Augustus 1916. In ons voorstel van 29 Maart 1916 betreffende de exploitatie van het Ververschingshuis en de Belvédëre in Groenendaai wordt o.m. medegedeeld, dat het in verband met de verpachting van het Ververschings- huis en de Belvédëre in onze bedoeling lag te laten maken een plan tot inwendige verbouwing van het Ververschingshuis tot eene inrichting, welke eenigs- zins aan de tegenwoordige eischen voldoet. Naar aanleiding van dit voornemen is door den Gemeente-Opzichter een plan tot verbouwing van het Ververschingshuis ontworpen. Dit plan ligt met eene kostenraming voor U ter Secretarie ter inzage. Om te zien of de door den verbouw te verkrijgen hoogere pachtprijs de uitvoering daarvan rechtvaardigt, zouden wij de verpachting van het Ververschingshuis met Belvëdëre nog in deze maand volgens dat plan publiek willen doen geschieden. Hiertoe zien wij ons gaarne gemachtigd. Ook verzoeken wij U ons te machtigen den ver- bouw van het Ververschingshuis te doen uitvoeren, wanneer de geboden pachtprijs den verbouw naar ons oordeel rendabel maakt. Een ontwerp-besluit bieden wij U ter vaststeiling aan. Heemstede, 1 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, Behoort bij de notulen der openbare Raadsverga- dering van 3 Augustus 1916. Aan den Raad der Gemeente Heernstede. J. H. M. VAN HOUTEN, L. B, De Secretaris, A, A. SWOLFS. De Voorzitter. De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1