Openbare Vergadering laiâ derGemeenteHeefflsteâ 3 Âugustus 916 1 op Donderdag 3 Aug. 1916, des natniddags om kwarî voor vier uur. 1 Rede ter nagedachte- nis aan den heer W, A. van Amstel. Tegenwoordig zijn de Heeren J. H. M. van Holten, waarnemend Burgemeester, H. J. M. Peeperkorn, Wethou- der, L. DE Wilde, tijdelijk Wethouder, H. H. HöCKER, A. Honto, C. Tromp, J. Tates, J. van der Plas, Mr. P. G. van Tienhoven. J. Preijde Gzn,. en W. C van Meeuwen, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Na opening der vergadering wordt door den Voor- zitter de volgende rede gehouden ter nagedachtenis van den heer W. A. van Amstel. Mijne Heeren. Toen wij in onze vorige vergadering het overiijden van den Voorzitter van het Eurgerlijk Armbestuur herdachten, zal niemand onzer vermoed hebben. dat de Secretaris Ontvanger hem zoo spoedig zou volgen. Op 61 jarigen leeftijd is de heer Willem Adrianus vari Amstel den 29 Juni j.l. overleden. Heemstede heeft in den heer Van Amstel een man verioren, die zich in vele opzichten voor de gemeen- te hoogst verdienstelijk heeft gemaakt. Als Secretaris-Ontvanger van het Burgerlijk Arm- bestuur heeft hij gedurende vele jaren met de groot- ste toewijding zijn tijd ten dienste der armen beschik- baar gesteld. Het was hem aangenaam deze betrek- king, welke veel tijd vorderde, te mogen vervullen, zelfs zoo, dat hij, na het overlijden van den Voorzit- ter, niet te bewegen was om diens plaats in te nemen. Wij hadden gehoopt hem nog lang als zoodanig te mogen behouden, doch dit heeft helaas niet zoo mogen zijn. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1