Buitengewone Openbare Vergadermg laad iler Gemeente Heemsteiie, 16 Âügustus 1916 op Woensdag 16 Augustus 1916. des namiddags om kwart voor vier uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. VAN Doorn, Burgemeester, J. H. M. van Houten en H. J. M. Peeper- KORN, Wethouders, H. H. HöCKER, Dr. E. A. M. Droog, L. DE WlLDE, J. VAN DER PLAS, C. TROMP, J. TaTES, Mr. P. G. van Tienhoven, J. Preijde Gzn,. en W. C. van Meeuvven, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Afwezig de heeren Raadsleden A. Honig wegens ongesteldheid en H. A. Waller wegens verblijf in Gelderland. De heer Van Houten, Wethouder, Waarnemend Bur- gemeester tijdens de vacature van Burgemeester, zegt, dat het eenige punt van de agenda is De plechtige instailatie van den Hoogwelgeboren heer Jhr. J. P. W. van Doorn, als Burgemeester van Heemstede. Spreker verzoekt den Secretaris de mededeelingen van de benoeming en de beëediging van den heer Jhr. J P. W. van Doorn als Burgemeester voor te lezen. Deze brieven luiden als volgt Haarlem, 7 Augustus 1916. Ik heb de eer U mede te deelen, dat bij Koninklijk Besluit van 29 Juli 1916, no. 50, met ingang van 8 Augustus a.s., tot Burgemeester Uwer gemeente is benoemd de heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Burge- meester der gemeente Schagen. Met de beëediging van den benoemde zal ik U nader in kennis stellen. De Commissaris der Koningin in de provincie Noordhoiland, (get.) A. Roëll. Aan het Qemeentebestuur van Heemstede. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1