YERORDENING REGELENDE DE JAARWEDDE YAN DKN DIRKCTEÜR DER GEMKENTE GAS-, DUINWATER- ÊN ELECTRICITKITSBEDRIJVEN. 14 September 19Î6. Art. 1. De jaarwedde van den Directeur der ge- meente GasDuinwater- en Electriciteitsbedrijven, hierna genoemd de Directeur, zal bedragen f 3000 f 3800, met vrije woning, vuur, licht, duinwater en telefoon. Art. 2. De Directeur wordt aangesteld op het mi- nimum genoemd in art. 1. Bij bijzondere bekwaamheid en in bijzondere ge- vallen kan door Burgemeester en Wethouders hiervan worden afgeweken. Het maximum wordt bereikt met tweejaarlijksche verhoogingen van f 200—. Aan deze verordening wordt geen volstrekt recht op periodieke verhoogingen ontleend. Jaarlijks, bij de indiening der gemeente begrooting, wordt door Burgemeester en Wethouders aan den Raad opgegeven, of de Directeur voor verhooging zijner jaarwedde in aanmerking zal komen. De verhooging wordt toegekerd door Burgemeester en Wethouders. Art. 3. De berekening der periodieke verhoogingen volgens aeze verordening heeft plaats met inachtne- ming der dienstjaren, door den Directeur onafgebroken als zoodanig in dienst der gemeente Heemstede door- gebracht. De verhoogingen gaan in met den dag volgende op dien, waarop een tijdvak van twee jaren in dienst der gemeente is doorgebracht. Art. 4. Van de jaarwedde wordt drie vijfde ge- bracht voor rekening van het Gasbedrijf, een vijfde voor rekening van het Duinwaterbedrijf en een vijfde voor rekening van het Electriciteitsbedrijf. Vrije woning vuur, gas en telefoon zijn voor rekening van het gas- bedrijf, vrij duinwater is voor rekening van het Duin- waterbedrijf, vrij electrisch licht is voor rekening van het Electriciteitsbedrijf. Art. 5. Deze verordening treedt in werking op 16 November 1916. Met ingang van dien vervalt de salarisregeling vast- gesteld bij raadsbesluit van den 30 October 1913. Gedaan ter openbare vergadering van den Raad der gemeente Heemstede van den 14 September 1916. De Vnorzitter Dp 'senretaric

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1