Openbare Vergadering' SaadderGemeenteHeemstede, 14 September 1916 1 op Donderdag 14 September !9l6, des avonds om acht uur. Notulen. 1 Benoeming van een Ambtenaar van den Burg. Stand Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, J. H. M. van Houten en H. J. M. Peeper- KORN, Wethouders, H. H. Höcker, A. Honiq, Dr. E. A. M Droog, L. de Wilde, H. A. Waller, J. van der Plas, C. Tromp, J. Tates, Mr. P. G. van Tienhoven, J. Preijde Gzn,. en W. C. van Meeuwen, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. De heer J. van der Plas wordt door het lot aange- wezen om het eerst zijn stem uit te brengen. De notulen der vergadering van 8 Augsutus 1916 en van de buitengewone vergadering van 16 Augustus 1916 worden zonder voorlezing ongewijzigd goedge- keurd en vastgesteld. De heeren Mr. Van Tienhoven en J. Preijde worden door den Voorzitter verzocht om met hem voor deze en volgende benoemingen het bureau van stemopne- ming uit te maken. Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlij- ken Stand. De door Burgemeester en Wethouders ingediende aanbeveling luidt als volgt Aanöeveling Ambtenaar van den Barqerlijken Stand. Burgemeester en Wethouders der gemeente Heem- stede Overwegende, dat enz. Met algemeene stemmen wordt het navolgende be- sluit genomen De Raad der gemeente Heemstede Gelet op art. 149 der Gemeentewet VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1