VERPACIITING EN VERBOUWING VAN HET VERVERSCHINGSHDIS IN GROENENDAAL. 5 October 1916 Heemstede, 30 September 1916. Aao den Raad der Gemeente Heeisistede In uwe vergadering van 3 Augustus II. werd beslo- ten ons College te machtigen over te gaan tot pu- blieke verpachting van het Ververschingshuis met Belvédëre in Groenendaal. Rekening houdende met de besprekingen in die vergadering is door ons op 5 September d.a.v. eene openbare inschrijving gehouden voor die verpachting volgens de 4 navolgende gevallen. e. pachtprijs per jaar voor 10 achtereenvolgend e jaren volgens den bestaanden toostand 2e. pachtprijs per jaar voor 5 achtereenvolgende jaren volgens den bestaanden toestand 3e. pachtprijs per jaar voor 10 achtereenvolgende jaren volgens het in genoemde vergadering overge- Iegde plan van verbouw 4e. pachtprijs per jaar voor 5 ach tereenvolgende jaren volgens zooeven genoemd plan van verbouw ln het geheel werden 5 biljetten ingeleverd met de volgende inechrijvingen P. H. E. F. Geuer le f 1777 2e f 1750 3e f 2555 4e f 2525. P. Lindeman 2e f 1050 A Verdonschot le f 3100 2e f 2900 3e f 3800 4e f 3300 H. J. Kemme 2e f 1000 J. Scholten2e f 3000 4e f 35000. Vervolgens werd op den 30 September j I. overge- gaan tot de aanbesteding voor het verbouwen van het Ververschingshuis in Groenendaal waarvoor de raming van den Gemeente Opzichter zooals inderiijd reeds is medegedeeld in totaal f 11.570 bedraagt. Bij die raming was niet op betonno gerekend maar wel was voor kunststeen of hardsteen een bedrag uitgetrokken. van f 1260, Voor het metsel- en timmerwerk werden met het °og op de schaarschte van werk in de bouwvakken alle metselaars en tirnmerlieden wonende in deze gemeente in de gelegenheid gesteld in te schrijven en evenzoo voor het schilderwerk alle in de ge- meente wonende schiiders. De inschrijving voor het metsel- en timmerwerk had tweeledig plaats en wel in de eerste plaats geheel overeenkomstig het bestek en de voorwaarden en in de tweede plaats met gebruikmaking van betonno volgens nadere aanwijzing ter plaatse verstrekt aan de inschrijvers door den CiemeenteOpzichter. Voor het timmeren metselwerk wereen in het geheel dertien inschrijvingen ontvangen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1