Openbare Vergadering laai derSeffleenteHeemstede, 5 October 1916 op Donderdag 5 October 1916, des avonds om acht uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, J. H. M. van Houten en H. J. M. Peeper- KORN, Wethouders, H. H. HöCKER, A. Honig. Dr. E. A. M Droog, L. de Wilde, J. van der Plas, C. Tromp, J. Tates, Mr. P. G. van Tienhoven, J. Preijde Gzn,. en W. C. VAN Meeuwen, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Afwezig wegens verblijf in het buitenland de heer H. A. Waller De heer W. C. van Meeuwen wordt door het lot aangewezen om het eerst zijn stem uit te brengen. De heeren A. Honig en Dr. Droog worden door den Voorzitter verzocht om met hem voor deze ver- gadering het bureau van stemopneming uit te maken. Notulen De notulen der vorige vergadering worden zonder voorlezing onder dankbetuiging aan den Secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. I. Voorstel tot verbouwing en verpachting van het Verbou- Ververschingshuis in Groenendaal. wing en Het door Burgemeester en Wethouders hierover verpachting uitgebrachte praeadvies luidt als volgt Verver- Verpachtlng en verbouwing van het Ververschingshuis schingshuis in Groenendaal. Aan den Raad enz. In Uwe vergadering van 3 Augustus 1 I. enz. Het ontwerp-besluit betreffende de verbouwing luidt als volgt Verbouwing Ververschingshuis in Groenendaal. De Raad enz. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1