DUÜRTETOESLAG. 15 November 1916 Âan den Raad der Gemeente Heemstede. Bij uwe besluiten van 17 November 1915 en 1 Juni 1916 werden aan de ambtenaren, beambten en werk- lieden in dienst der gemeente, die de geheele zorg hebben voor een wettig gezin, en wier inkomen eventueel uit verschillende betrekkingen bij de gemeente niet meer dan f 1040per jaar of f 20 per week bedraagt, berekend op de wijze als voor den grondslag van het pensioen is voorgeschreven, toeslagen voor eens verleend. Als motief voor die toeslagen gold den minder gesalarieerden zonder blijvende verplichting voor de gemeente wegens de heerschende duurte tegemoet te kornen, in het aanschaffen van kleeding schoeisel en verwarming. Bij het naderen van den winter hebben wij over- wogen, of niet wederom het tijdstip is aangebroken om genoemd personeel tegemoet te komen in de aanschaffing van de noodzakelijkste behoeften voor kleeding. verwarming en dekking en zijn wij tot de overtuiging gekomen, dat de noodzakelijkheid in niet mindere mate aanwezig is. Wij zouden den toestag ook nu, evenals bij het raadsbesluit van 7 Juni 1916, willen bepaald zien op jovoor eens voor het hoofd van een gezin en een toeslag van f 2.50 voor eens voor ieder tot hun gezin behoorend wettig kind wettig erkende daaron- der begrepen beneden den 15jarigen leeftijd. Zooals U bekend is wordt in de duurte der nood- zakelijkste levensbehoeften voorzien voor de minst bezoldigden door aanneming van het voorstel van den heer Dr. Droog in uwe vergadering van 29 Aprii 1915 en veriengd tot nader te bepalen tijdstip bij uvv beslu;t van 17 November 1915. Ook nu zouden wij van den toeslag voor eens hen willen uitzonderen, die volgens onze voorstellen van 8 November 1915 en 30 Mei 1916 uitgezonderd wer- den, waarom wij hen. die naar onze meening voor den toeslag in aanmerking komen, wederom op eene staat hebben geplaatst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1