Openbare Vergaderiug Baad der Gemeente Beemstesle, 15 November 1916 1 op Woensdag 15 November 1916, des namiddags om 3] uur Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, J. H. M. VAN HOUTEN en H. J. M. PEF.PER- korn, Wethouders, H. H. HöCKER, A. Honig. Dr E. A. M Droog, L. de Wii.de, J van der Plas, C Tromp, .J. Tates, Mr. P. G. van Tienhoven, J. Preijde Gzn,. W. C. VAN Meeuw'ËN, en H. A. WALLER, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. De heer J. Preijde Gzn. wordt door het iot aange- wezen om het eerst zijn stem uit te brengen. De heeren H. A. Waller en J. van der Plas wor- den door den Voorzitter verzocht om met hem voor deze vergadering het bureau van stemopnerning uit te maken. De notulen der vorige vergadering worden zonder Aotulen voorlezing onder dankbetuiging aan den Secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteid. j 1. Herstemming over het voorstel tot verpachting van het Ververschingshuis in Groenendaal voor den Herstem- tjjd van 5 jaar ming ver- De Voorzitter zegt. dat in de vorige vergade- pachting ''ing de leden van gedachten hebben gewisseld, zoo- Verver- nu sternming kan worden overgegaan. schingshuis 'leer Mr' Van Tienhoven wenscht zich van eene kleine Jjlaam te zuiveren dat hij de stukken van de vorige vergadering niet goed zou hebben ingezien. Hij heeft zich toen verzet tegen de tienjarige ver- pachtiiig en het is spreker nog niet duidelijk waarom niet tot eén vijfjarige verpachting zou worden overge- gaan. daar hiermede toch ongetwijfeld het gemeente- belang meer gediend wordt. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1