MEMOETE VAN T0™™GVÄ REKDE BU DEN aarkoop VAA DE buitenplaats .llluw ea hooft. 25 November 1916 Het kan wenschelijk zijn met een kort w0°r, de zeer oroota beteekenis van den aankoop der buiten nlaats Leeuw en Hooft uiteen te zetten. P Een enkele blik op de kaart van het Uubre.dmgs- plan (waarvan een uittrekse! hierbij is gevoegd) doet zien wat de Gemeente heeft gedrongen, om op deze Irnnden de hand te leggen. Immers ter plaatse waar de groote wegen, de Zuiderhoutlaan en de Middenlaan samenkomen, zullen aanvangen de twee h°ofdw^en; de Heemsteederdreef en de Zandvoorterdreet, beide ontworpen t«r breed.e ven S2 Me.er Door d=n aan- kooD heeft de Gemeente het geheel m de hand het zeer schoon karakter van het Uitbre.dmgsplan voor de groote verbindingswegen vast te leggen, Op dat plan zijn de uitgestrekte voetbal— en ten- nisvelden ten Westen van de Zuiderhoutlaan als plein aangegeven Dit groene plein, zoo prachtig aanslui tend aan het geboomte van den Hout, kan nu onge- schonden voor de sport beh°uden bl«iven. Hebben voor den aankoop m de allereerste plaats de ideëele belangen gegolden, dit neemt n.et wcg da ook zeer ernstig de financieele gevolgen onder het oog ziin gezien. De gronden (met uitslu.tmg der soortterreinen) liggen voor een groot gedeelte on rruddellijk gereed voor de exploitatie, als bouwterrem terwiü het overig gedeelte. dat later daarvoor m aan- merking komt, nu ver.huurd is als bloemboMengron Overwogen is de instelling van een grondbedr jf waarin de aangekochte terreinen knnnen worden ^Detiopprijs overtreft slech.s betrekkelijk weinig de door den alleszins bevoegden deskundige Joh C. Reinders Folmer, makelaar en administrateur te Am sterdam, getaxeerde werkelijke exploitatiewaarde. De mogelijkheid is niet buitengesloten dat het grondbedrijf winst zal afwerpen. Maar zelfs al zou dit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1