Openbare Vergîidering Eiad der Gemeeiite Heemsîede, 25 November 1916 4 SL'I op Zaterdag, 25 November 1916, des avonds om kwart na acht uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, J. H. M. van Hoüten en H. J. M. Peeper- RORN, Wethouders, H. H. HöCKER, A. Honig. Dr. E. A. M Droog, L. de Wilde, C. Tromp, J. Tates, H. A. Waller, en J. van DER Plas, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Afwezig de heeren J. Preijde Qzn. en W. C VAN Meeuwen. De heer Mr. P. G. van Tienhoven heeft kennis gegeven iets later ter vergadering te komen. De heer L. de Wilde wordt door het lot aangewe- Notulen zen om het eerst ziîne stem uit te brenSen- De vaststelling der notulen van de vorige vergade- Aankoop worcjt aangehouden tot een volgenden keer. „Leeuw en Aankoop buitenplaats .,Leeuw en Hooft" met tuin, Hooft overtuin, weiland en bollenland, benevens de villa met omge- ..Schoonzicht" met erf en tuin aan en bij Bronsteeweg, Emauslaan, Zuiderhouîlaan en Spanjaardslaan, samen groot plm. 12 H. A. De Voorzitter zegt, dat deze spoedeischende ver- gadering zeker geene verrassing voor de raadsleden is althans niet de aangelegen'heid zelf waarvoor deze spoedige bijeenroeping is geschied. In eene vorige bijeenkomst is de zaak waarover het gaat, de aan- koop van de Buitenplaats „Leeuw en Hooft", ampel behandeld en tengevolge van die bespreking hebben Burgemeester en Wethouders den makelaar Joh. C. Keinders Folmer gemachtigd tot aankoop voor de vmg. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1