Openbare Veriradpiïiiiï op Donderdag 7 December i916, des avonds om 7\ uur Tegenwoordig zijn de Heeren Jüri. J P. W VAN DOOKN, Burgemeester, J. H. M. VAN HOUIHN en H. J. M. Pni-PHK- KORN, Wethouders, Dr. E. A. M. Drooo, A. Honio, W. C VAN MEEUWEN, J. VAN DER PLAS, J. PREIJDh GZN. Tates, Mr. P. G van Tihnhovhn C. Tromp, H. A. Wallhr, en L. DE WlLDE, Raadsleden.. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Afwezig met kennisgeving de heer H. H. HöCKER. De heer C. Tromp wordt door het lot aangewezen om het eerst zijn stem uit te brengen De heeren J Preijde Gzn. en Mr. P. G. van Tien- hoven worden door den Voorzitler verzocht om met hem voor deze vergadering het bureau van stemopne- ming uit te maken. De notulen der vergaderingen van 15 November '.916 en 25 November 1916 worden zonder voorlezing onder dankbetuiging aan den Secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. I. Adres van het Bestuur der Vereeniging tot be- vordering der belangen van de bewoners der beide oevers van het Zuider- Buiten- Spaarne, om vijftig gulden subsidie met voorstel. Het door Burgemeester en Wethouders voorgestel- de ontwerp-besluit luidt als volgt Zuider 3ui- Subsidie Roeibootveerdienst Zuider- Buiten- Spaarne. ten-Spaarne De Raad der gemeente Heemstede Gezien een adres, dd 24 October 1916, enz. De heer Tates is van meening, dat, nu het perso- nenvervoer het laatste jaar met 2000 is vooruitgegaan, het verleenen van eene sufcsidie wel wat overdreven Notuien 1 Subsidie Roeiboot Veerdienst VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1