KASGELDLEENIKG 1917- 22 D^cember 1916. Aan tii n Raad der Gemeente Heemstede. Wij hebben de eer U voor te stellen te besluiten tot het aangaan van eene kasgeldleening voor het jaar 1917 tot het op de begrooting voor dat dienst- jaar vermelde bedrag van f 200 000. Met deze kasgeldieening kunnen de verplichte af- lossingen der nog loopende kleinere kasgeldleennigen voor tijdelijke behoefte over 1916 worden betaald en zal verder kunnen worden voorzien in het noodige kasgeld voor de gemeente en hare bedrijven. Het is wenschelijk dsarvoor zoo noodig kasgeld te kunnen blijven opnemen. teneinde te kunnen door- gaan met aan alle verplichtingen te voldoen. Wij hebben derhalve de eer Uwe vergadering in overweging te geven bijgaand besluit vast te stellen. Heemstede, 19 December 1916. Burgemeester en Wethouders van Heenistede, J. P. W. VAN DOORN De Secretaris, A. A. SWOLFS. Behoort bij de notulen der openbare raadsvergade- ring van 22 December 1916. De Voorzitter, De~~SĂȘcretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1