Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstide, 12 Februari 1920 op Woensdag 12 Februari 1920, des avonds om 8 uur Tegenwoordig zijn de Meeren Jhr. J. P. W. VAN Doorn, Burgemeester, Jhr. A. VAN DE Poll, Wethou- der, A. Honig, Dr. E. A. M. Droog, C. Tromr, L. de Wilde, H. A. Wai.ler, J. Tatrs. C. W. Breed, J. W. van der Erf, H. M. van Unen en J. Vring, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. De Voorzitter deelt tot zijn leedwezen mede, dat van de heeren H. J. M. Peeperkorn en J. Preijde Gzn. t ericht is ingekomen, dat zij door ongesteldheid ver- hinderd zijn ter vergadering te komen. De Voorzitter hoopt, dat deze heeren spoedig weer hersteld zullen z'jn. De heer J. W. van der Erf wordt door het iot aan- gewezen om het eerst zijn stem uit te brengen De Voorzitter hoopt de notulen in de volgendever- j gadering ter vaststelîing te kunnen aanbieden. 7 iri I. Vaststelling zekerheidsstelling Directeur der Ge- meente Gas-, Duinwater en Electriciteitsbedrijven. stelling Het ingediende ontwerp besluit luidt 1. Ztkerheidsstelling Directeur der Qemeente Gas-. Duinwater- en Electriciteitsbedrijven. De Raad enz. I>e heer Honig zegt, dat er wel staat wat er gedaan moet worden door den Directeur, maar er staat niet VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1