12. 2e WIJZIGING VERORDENING OP DE HKFFING AN EKN IIOOFDELIJKKN OMSLAG IN DK GKMEËNTE HERMSTKDE. i 1920. De Raad der gemeente Heemstede Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders. dd 21 Januari 1920 I. In de Verordening op de heffing van een hoofdelijken omslag in de gemeente Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 Maart 1918, no. 19, gewijzigd 16 Augustus 1918, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 September 1918, no. 57, gewijzigd bij raadsbesluit van 28 Maart 1919, no 16, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 Mei 1919, no, 43, de volgende wijzi- gingen aan te brengen 1. Art. 1. wordt geiezen: Ten behoeve der gemeente zal jaarlijks een hoofde- lijken omslag worden geheven. De grondsiag der belasting is het jaarlijksch zuiver inkomen der belastingplichtigen. 8. I\a art. 20 wordt ingevoegd een nieuw artikel luidende Door Burgemeester en Wethouders of namens hen door den Controleur der Gemeente financiën kunnen, BESLUIT 2. Art. 12, 2e lid vervalt. Art. 21.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1