Openbare Vergaderiu<>- Haad äer Gemeente Heemstede, 28 April 1920. 69 op Donderdag -9 April 1920, des namiddags om 3 uur Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester, H. J. M. Peeperkorn en Jhr. A. van de Poll, Wethouders, A Honiq, J.Preijde Qzn., C. Tromp, Dr E. A. M Drooq, L. de Wilde, J. Tates, C. W. Breed, J. W. van der Erf, H. M. van Unen en J. VRINQ, Raadsleden Secretaris de Heer A. A. Swolfs. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze met gebed geopend. De Voorzitter deelt mede, dat de lieer H. A. Wal- ler wegens ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen en spreker zegt, dat het hem verheugt den heer Preyde weer hersteld in het midden te zien. Blijkens het lot zullen de stemmingen aanvangen bij den heer Vring. I Notulen van de vier laatste vergaderingen. De notulen van 27 November 1919, 17 December Notulen. 1919. 12 Februari 1920 en 27 Februari 1920 worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. II. Vaststelling reglementen Commissiën van Over- II leg, Commis- Het ontwerp-reglement luidt siën van Overleg. 18 Commissie van Overleg voot de Werklieden De Raad enz. De Voorzitter deelt mede, dat in de vorige verga- VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1