53 UITBREIDING IlUIZKNNKT DUIN- WATKRBEDRIJF. 1926. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat het wenschelijk is uitbreiding te geven aan het buizennet van het Duinwaterbedrijf m eerr aantal nieuwe straten zoomede in de Pijlslaan en omgeving, waarvan de kostcn met inbegrip van af sluiters en brandkranen in totaal op ruim f 11.000 worden geraamd Qezien het advies van de Commissie voor de be- drijven dd. 10 Juni 1920, no. 15; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders Burgemeester en Wethouders te machtigen het bui- zennet van het duinwaterbedrijf uit te breiden a met 500 M in de nieuwe straten der Woning- bouwvereeniging „Tuinwijk' b met 370 M. in de nieuwe straten van „Land en Spaarnzicht" c met 205 M. in de nieuwe straten der Woning- bouwvereeniging de »Haemstede". d met 165 M in de nieuwe straten der Woning- bouwvereeniging „St. Joseph" e met 360 M in de Pijlslaan en omgeving. BESLUIT: Gedaan ter openbare vergadering van den M1920. üe Secretaris. De Voorzitter, 3 o

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1