52 HERZIENINÜ XVLII VAN HRT UITBRKIDINGSPLAN. De Raad der gemeente Heemstede; üezien het adres van de firma van Empelen en van Dijk gevestigd te Aerdenhout tot wijziging en aanvul- ling van het Uitbreidingsplan der Gemeente Heem- stede voor zoover betreft het terrein gelegen ten Noor den van de Zandvoortschelaan tusschen de Houtvaart en den Spoorweg rlaarlem - Leiden. Gezten het advies van den architect Ir. Jos. Th. J. Cuijpers dd 10 Maart 1920; Overwegende, dat het ontwerp van deze herziening met uitvoerige kaarten en grondteekeningen van 2 Juni 1920 tot en met 3 Juli 1920 voor een ieder op de gemeente Secretarie ter visie heeft gelegen dat van die nederlegging onvetwijld, immers op 2 Juni 1920 door het noofd van het Gemeentebestuur in de drie te Haarlem verschijnende Jagbladen Haar- lems Dagblad, Nieuwe Haarlemmer Courant en Stads Editie is kennis gegeven en die nederlegging daaren- boven tegelijkertijd door hem op de gebruikelijke wij- ze aan de ingezetenen is bekend gemaakt Gelet op art. 28 2e lid der, Woningwet, zoomede op het advies der Gezandheidscpmmissie gezeteld te Bloemendaal. dd. BESLUIT Het uitbreidingsplan der Gemeente. vastgesteld bij raadsbesluit van 28 Augustus 1912, goedgekeurd door Ged. Staten dd. 2b Februari 1913 no. 42 te herzien voor zooveel betreft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1