Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heerastede, 9 September 1920 163 op Donderdag 9 September 1920, des namiddags om 7\ uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. A. VAN DE POLL, waarnemend Burgemeester, Dr. E. A. M. Droog, tijdelijk Wethouder, J. Preijde Gzn., L. de Wilde, C. Tromp, J. Tates, H. A. Waller, C. W. Breed, J. W. van der Erf, H, M. van Unen, J Vrinq, en W, M. de Boer, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. Afwezig de heer A. Honig. De Vergadering wordt nret gebed geopend. Verlof De Voorzitter doet mededeeling van een missive van Rurom den Commissaris der Koningin, dd. 13 Augastus I. waaruit blijkt, dat aan den Burgemeester verlof is ver- leend van 16 Augustus tot 12 September a s, I I Beëediging van het nieuw gekozen raadslid. Door den heer W. M, de Boer, worden achtereen- beeaiging vo]o.ens afgeiegd de eed van zuivering en de ambts- raadslid eed waarna hij a]s volgt door den Voorzitter wordt de Boer. toegesproken Ik wensch U hartelijk geluk met deze benoeming en ik hoop, dat U hier mag zijn tot steun der ge- meente en dat U in het algemeen belang der gemeen- te zal werken. Heel dikwijls wordt gelet op alleilei kleinigheden, partijdigheden en eigen belang, maar ik vertrouw, dat U het algemeen belang steeds met alle kracht zal voorstaan. De geest in den Raad îs hier altijd even prettig geweest en ik hoop, dat met U ook steeds prettig zal kunnen worden samenge- werkt. (applaus). Eventueele stemmingen zullen aanvangen bij den heer H. M. van Unen. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1