KLAPPER op de Notulen der Openbare Yergaderingen van den Raad der Gemeente Heemstede, ge- durende het jaar t921. AMBTENAREN ARMWEZEN BADHUIS BEDRIJVEN BEGRAAFPLAATS BEGROOTING GEMEENTE Dankbetuiging J. H. Snijder voor verhooging pensioen 2e. Wijziging algemeen ambtenaren reglement Adres Technische Vakbonden over vacantiegeld Adres i.z. overleg tusschen Vereeniging van Ned. Gemeenten en Vakorganisaties Suppletoire begrooting Burgerlijk Armbestuur Dankbetuiging aan Plaatselijk Steuncomité Vaststelling Instructie Gemeente Artsen en Vroedvrouw Wijziging idem Jaarwedderegeling idem Wijziging reglement Burgerlijk Armbestuur Betaling verpleegkosten patienten Meer en Bosch Adres Heemstede's Belang over oprichting Badhuis Aanwijzing plaats van het te stichten Badhuis Percentage gelden verstrekt aan Bedrijven Vaststelling bedrijfsverordening G. D. E. Bedrijven Vaststelling instructie doodgraver BespreJ^iiig kosten onderhoud Begraafplaats Zie ook Comptabiliteit. Verdaging beslissing begrooting 1921 Motie ingezetenen inzake bezuiniging Wijziging begrooting in verband met begrooting Openbare Werken Vaststelling div. suppl. begr. en af- en overschrijvingen Wijziging begrooting 1921 Goedkeuring begrooting 1921 Id. le. suppletoire begrootiug 1921 Vaststelling div. suppl. begr. 1920 en 1921 Goedkeuring 5e. en 6e. suppl, begr. 1921 Vaststelling 7e. suppl. begr. 1921 Id. 8e. suppl. begr. 1921 Id. 9e. suppl. begr. 1921 en besluit tot af- en overschrijvingen 1921 Aanbieding diverse begrootingen 1922 Vaststelling Id. Betaling uit post onvoorziene uitgaven 25 Febr. bl. 18 16 Juni 94 16 Juni 101 24 Nov. 201 25 Febr. 20 25 Febr. 21 6 Mei 51 - 16 Juni ioi 18 Aug. 129 - 15 Sept. 149 6 Mei 52 - 16 Juni ioi 19 Mei 74 16 Juni 98 24 Nov. 196 15 Sept. 151 19 Oct. 181 25 Febr. io 19 Oct. 165 24 Nov. 199 1 Sept. 135 29 Dec. 235 25 Febr. 17 25 Febr. 18 6 Mei 62,63 6 Mei 64 16 Juni 97,99 6 Mei 67 19 Mei 79 19 Mei 79 16 Juni 96 21 Juli „112,113 18 Aug. 129 15 Sept. 144 19 Oct. 185 19 Oct. 158 24 Nov. 196 29 Dec. 257 24 Nov. 197 29 Dec. 209 29 Dec. 209

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1