Openbare Veriïaderiii<>- Raad der Gemeente Heemstede, 25 FEBRUARI 1921 1 op Vrijdag 5 Februari 1921, des avonds om 8 uur 1 N otulen. II Walbe- schoeiing Oosterhl. en Vijverl. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P W, van Doorn. Burgemeester, Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M Droog, Wethouders, J. Preijde Gzn., L. de Wilde, C. Tromp, J. Tates, C. W. Breed, J. W. van der Erf, H. M. van Unen, J. Vring, W. M. ae Boer, en C. van der Kloot Meyburg, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. Afwezig met kennisgeving, wegens ongesteldheid, de heer H. A. Waller. De Vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend, De stemmingen zullen aanvangen bij den heer J. Vring. 1. Notulen van 29 October, 2 November en 21 December 1920 Deze notulen worden zonder hoof- delijke stemming vastgesteld, nadat op voorstel van den Voorzitter op bladzijde 218, regel 1 en 2 van onderen, het woord „middens<andswoningen" is ver- vangen door „arbeiderswoningen". II. Walbeschoeiing Oosterhoutlaan en Vijverlaan. Het voorstel en het ontwerp besluit luiden 2. Walbeschoeiing Ooste rhoutlaan en Vijverlaan. De heer Preijde vraagt of de beschoeiing van hout of van beton wordt gemaakt. De Voorzitter antwoordt, dat het plan is deze van beton te maken. Ze wordt veel sterker dan de be- staande beschoeiing aan de Zonnekade. De heer Preijde vindt een prijs van f 80.per M erg hoog. VAN DEN'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1