8 OVERNAME CLOOSTERPAÜ. MAART 1921 De Raad der Gemeente Heemstede Overwegende, dat het met het oog op de overname van straten op Land- en Spaarnzicht gewenscht is tevens een gedeelte van het Cloosterpad over te nemen Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders BESLUIT 1. Burgemeester en Wethouders te machtigen van de N V. Maatschappij tot Exploitatie van Or.roerende Goederen „Heemstede" gevestigd te Heeinstede. kos- teloos en om niet voor de gemeente over te nemen het Cloosterpad, gelegen in de Zuidzijde van de Cloosterlaan tusschen den Binnenweg en de oostgrens van de Landzichtlaan, deel uiimakende van het kada- strale perceel Sectie A no. 2866; 2. Van kiacht te laten blijven het bepaalde în voorwaarde 5 van het raadsbesluit van 12 Februaii 1920, no 9 „VaststelIing bouwplan Land- en Spaarn- zicht", goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 5 Mei 1920, no. 186, met dien verstande, dat van de in die voorwaarde genoemde strook grond langs het Cloosterpad tegelijk of binnen een maand na de overdracht bedoeld sub 1, kosteloos en om niet aan de Gcmeente moet worden atgestaan liet gedeelte strekkende van den Binnenweg tot aan de oostgrens van de Landzichtlaan 3. Op de overdracht bedoeld sub 1 en 2 van toe- passing te verklaren het bepaalde in voorwaarde 18, sub d. e. en f. van meergenoemd raadsbesluit van 12 Februari 1920, no. 9. Gedaan ter Openbare Vergadering van den Maart 1921. De Secretaris, üe Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1