)penbare Vergaderinp: Raad der Gemeente Heemstede, 6 MEI 1921 50 op Vrijdag 6 Mei 1921, des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. .J. P. W, van Doorn. Burgemeester, Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, J. PreijdeQzn., L. de Wilde, C. Tromp, H. a. Waller. J. Tates, C. W. Brehd, J. W. van der Erf, H. M. van Unen, J. Vring, W, M, de Boer, en C. van der Kloot Meyburq, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. Oe Vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend. Stemmingen zullen aanvangen bij den heer H. A. Waller. I I Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde Geloofsbr, qc Voorzitter deelt mede, dat de heer C van der J. Moole- Kloot Meyburg heeft bedankt als lid van den Raad naar. wegens zijne benoeming tot administrateur der stich- ting Hoenderloo. Het Centraal Stembureau heeft als zijn opvolger aangewezen den heer J. Moolenaar, Spreker verzoekt de heeren Tromp, Tates en Van Unen, om den geloofsbrief en daarbij behoorende stukken te willen onderzoeken Gedurende dit oriderzoek wordt de vergadering ge- schorst. Na heropening der vergadering rapporteert de heer Van Unen, dat de Commissie de stukken in orde heeft bevonden en tot toelating van den heer Moolenaar adviseert. Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1