41 2e ÏÏYPOTHECAIR CREDIET VOOR ÜEN BOUW YAN WONINGEN DOOR P. ROSENIIART EN W. HOUTKOOPER. 19 MEI 1921. Aan den Raad. Bij raadsbesluit van 22 Maart j. I. no. 24, werden wij gemachtigd ten behoeve van den bouw van 24 woningen door P. Rosenhart en W. Houtkooper te Heemstede uit 's Rijks kas de noodige voorschotten en credieten aan te vragen en te aanvaarden en deze gelden onder eerste hypotheek aan aanvragers uit te geven. Genoamde aanvragers hebben een nieuw plan voor den bouw van woningen ingediend, waardoor dit is uitgebreid met £8 woningen. Voor den bouw van deze 28 woningen is door den Minister van Ar- beid en van Financiën bijdrage toegekend en is eveneens aan onze gemeente voor den tijd van 15 jaar een voorschot verleend van ten hoogste {227000. o m. onder voorwaarde, dat onze gemeente tot het nader te bepalen juiste bedrag van het voorschot aan aanvragers hypothecair crediet verleent. Ook thans kunnen wij er voor voelen. het gevraag- de hypothecair crediet te verleenen en bieden daarom bijgaand ontwerp-besluit, overeenkomende met no. 24 van 22 Maart 1921, ter vaststelling aan. Verschillende op dit punt betrekking hebbende stuk- ken liggen voor U ten Raadhuize ter inzage. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN, Behoort bij de Notulen van den Raad der Gemeente Heemstede van den 19 Mei 1921. Heemstede, den 10 Mei 1921. De Secretaris, A. A. SWOLFS. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1