28 VERORDENIMt op het gewicht en DK SAMENSTELLINO VAN BROOD. A 1921 Aan den Raad üoor den heer C. van Onselen, brood- depôthou- der alhier, is verzocht eene verordening in het leven te roepen waarbij den verkoop van brood van een ander gewicht dan 500 of 750 Qram of veelvouden daarvan, wordt verboden. Adressant deelt in zijn verzoek mede, dat hij uit- sluitend brood betrekt in Haarlem. waar dit gewicht wel is voorgeschreven, ook wanneer het brood is bestemd voor den verkoop in een andere gemeente, terwijl de rieemsteedsche bakkers zich houden aan de in tijden van broodschaarschte ingevoerde gewichten van 400 en 800 Gram. Wij gevoelen er voor ook voor deze gemeente terug te keeren tot de in normale tijden meer gebruikeiijke gewichten van 500 of 750 Gram of veelvouden daar- van. Tevens geven wij U in overweging bepalingen op te nemen inzake de samenstelling van brood tenein- de ook op dit punt een uniforme regeling te verkrij- gen en een betere controle te kunnen uitoefenen. Het daartoe strekkend ontwerp besluit wordt U hierbij ter vastsielling aangeboden. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN, Behoort bij de Notulen van den Raad der Gemeente Heemstede van den/ti W& 1921. Heemstede, den 19 April 1921. De Secretaris, A. A. SWOLFS. De Secretaris, Üe Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1