Openbare Vergaderi ng- Raad derCemeenteHeemstede, 16 JUN1 I92I 91 op Donderdag 16 juni 1921, des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W, van Doorn, Burgemeester, Dr. E. A. M. Droog, Wethou- der, J. Preijde Gzn.,, L. DE Wilde, C. Tromr, J. Tates, C. W. Breed, J. W. van der Erf, H, M. van Unen, J. Vring, W. M. de Boer en J. Moolenaar, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. Afwezig wegens ongesteldheid de heeren Jhr. A. van de Poll en H. A. Waller. De Vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend. De heer J. Preyde Gzn. zal bij eventueele stem- min'gen het eerst zijn stem moeten uitbrengen. I I. Notulen vau 22 Maart en 6 Mei j.l. Notulen Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. I! II. Vaststelling instructie voor den gemeente ont- Instructie vanger. GeiruOntv. Het voorstel en ontwerp-besluit luiden 49. Instructievoordenontvanger der gemeente Heemstede. De heer Van Unen zou een vraag willen doen naar aanleiding van het bepaalde in art. 7, waar o.m. staat, dat de Ontvanger verplicht is toe te zien, dat alle beambten, met de inning van gelden belast zich stiptelijk van hun taak kwijten. Hij zegt, dat dit toch alleen betreft de beambten, die onder den ontvanger gesteld zijn en niet bijv. de kassier van het Gasbe- drijf. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1