Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemsterte, 21 JULI 1921 103 op Donderdag 2i Juli 1921, des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W, van Doorn, Burgemeester, Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Drooo, Wethouders, J. Preijde Gzn., L. de Wilde, H. A. .Waller, C. Tromr, J. Tates, C. W. Breed, J. W. van der Erf, H, M. van Unen, J. Vrinq, W, M. de Boer en J. Moolenaar, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. De Vergadering wordt met gebed geopend. Eventueele stemmingen zullen aanvangen bij den heer Vring. I. Notulen van 19 Mei j. 1. Notulen Deze notulen van 19 Mei j. 1. worden zonder hoof- delijke stemming ongewijzigd vastgesteld. II II Vas'stelling straatnaam. Straatnaam Het ontwerp-besluit luidt 57. Straatnaam. De heer Tates vraagt, of dit een laan dan wel een straat moet worden genoemd. De Voorzitter acht „laan" beter, waarna het ont- werp- besluit zonder hoofdelijke stemming ongewij- zigd wordt vastgesteld. III III. Crediet voor het maken van een brugje. Crediet voorstel en ontwerp- besluit luiden brugje rietland. 58. Credietvoorhetmaken van een brugje. De heer Tates gelooft wel, dat het terrein vau de VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1