65 IIKRZIRNIXG XXI YAN IIET UITBREIDIXGSPLAX. 18 AUGUSTUS 1921 De Raad der gemeente Heemstede Overwegende, dat wenschelijk is een wijziging en aanvulling van het Uitbreidingsplan der Qemeente Heemstede, voor zoover betreft een gedeelte van het lerrein gelegen ten Zuiden van de Camplaan tusschen den Voorweg en de van Merlenvaart voor welk ter- rein het Uitbreidingsplan is gewijzigd bij herziening XX, dd. 25 Februari 1921, no. 112; dat het ontwerp van deze herziening met uitvoerige kaarten en grondteekeningen van 22 Juni 1921 tot en met 21 Juli 1921 voor een ieder op de gemeente- Secretarie ter visie heeft gelegen dat van die nederlegging door het Hoofd van het Ge- meentebestuur in de drie te Haarlem verschijnende üagbladen Haarlem's Dagblad, Nieuwe Haarlemmer Courant en Stads-Editie is kennis gegeven en die nederlegging daarenboven tegelijkertijd door hem op de gebruikelijke wijze aan de ingezetenen is bekend gemaakt Gezien de adviezen van den Architect Ir. Jos. Th. J. Cuypers Gelet U~1 ----- j Het uitbreidingsplan der Gemeente, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 Augustus 1912, goedgekeurd door Ged. Staten dd. 2b Februari 1913, no. 42 te herzien voor zooveel betreft Een gedeelte van het terrein gelegen ten Zuiden van de Camplaan tusschen den Voorweg en de Van Merlenvaart een en ander als is aangegeven op de bij dit besluit behoorende stukken zijnde gezeteld te Bloemendaal, dd. BESLUIT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1