Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstede, 18 AUGUSTUS 1921. 121 op Donderdag '8 Augustus 1921, des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. A. van DE Poll, waarnemend Burgemeester, Dr. E. A. M Drooo, Wet- houder, J. Preijde Gzn., L. de Wilde, H. a. Waller. J. Tates, C. W. Breed, J. W. van der Erf, H, M. van Unen, J. Vring, W, M. ae Boer en J. Moolenaar, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. Afwezig met kennisgevingde heer C. Tromp. De Vergadering wordt met gebed geopend. De heer de Boer wordt door het lot aangewezen om het eerst zijn stem uit te brengen. De Voorzitter Ieest voor een missive van den Com- missaris der Koningin dd. 8 Augustus 1921, waaruit blijkt, dat aan den Burgemeester verlof is verleend van 10 tot 24 Augustus 1921. I I. Notulen van 16 Juni en 21 Juli j.l. Notulen Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Voorstel tot het verleenen van hypothecaire Hypothe- credieten aana. A. Stevens, b. P. G. Smit en caire c. J. Verhagen en A. Stevens. credieten "'eroP betrekking hebbende ontwerp- besluiten luiden 68. Hypothecair crediet voor den bouw van woningen door A. Stevens. 69. Alsvoren door P. G. Smit. 70. Alsvoren door J. Verhagen en A. Stevens. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1