72 VERORDENING TOT REGELING VAN HET VERVOLGONDERWIJS. 15 SEPTEMBER 1921. Aan den Raad. Volgens de lager-onderwijswet- 1920, zal, te be- ginnen in 1921, overal waar zich ten minste zes leerlingen daarvoor aanmelden, van gemeentewege gelegenheid worden gegeven tot het ontvangen van vervolgonderwijs. Het herhalingsonderwijs volgens de wet van 1878 vervalt met het eindigen van de cur- sussen, die in 1920 zijn aangevangen. De wet van 1878 liet de geheele regeüng van het herhalingson- derwijs aan den gemeenteraad over, maar ten opzichte van het vervolgonderwijs is de regeling van verschil- lende punten opgedragen aan een ander gezag. De verordening van 4 September 1917, no. 55, tot regeling van het herhalingsonderwijs dient dan ook te worden vervangen door eene, welke met de nieuwe wettelijke bepalingen in overeenstemming is. Het vervolgonderwijs omvat 8 vakken. Behalve de 6 vakken, die ook reeds bij het herhalingsonderwijs werden onderwezen, meenden wij nog te moeten op- nemen, de vakken lezen en Engelsche taal. Een concept-verordening wordt U hierbij ter vast- stelling aangeboden. Tevens wordt hierbij toegezon- den het ontwerp-besluit nd 73, ter uitvoering van het bepaalde in art. 8 dier verordening. Een hernieuwing van de aanstelling van het personeel, tot dusver ver- bonden aan het herhalingsonderwijs is noodig, om- dat de wet van 1920 geen bepaling bevat omtrent bestendiging van die aanstelling. Heemstede, 5 September 1921. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, A. A. SWOLFS. Behoort bij de Notuien van den Raad der Gemeente Heemstede van den 15 September 1921. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1