79 WIJZIGINö BKBOUWING HAVENSTRAAT. Gewijzigd exemplaar. 19 OCTOBER 1921. De Raad der Gemeente Heemstede Gezien een verzoek van C. Turkenburg, aannemer te lieemstede dd. 12 0ctober 1021 om hem vergunning te verleenen tot a. het bouwen van 10 woningen in de plaats van 8 woningen op een terrein gelegen aan de zuidzijde van de Havenstraat tusSchen de geprojecteerde wegen 433 en 434, ter breedte van 63 M; b. het bouwen van 4 woningen in de plaats van 3 woningen op een terrein eveneens geîegen aan de zuidzijde van de riavenstraat tusschen den geprojec- teerden weg 434 en de geprojecteerde Heemsteedsche IJreef, ter breedte van 27 M c. het bouwen van eene dubbele woning in de plaats van eene enkele woning, op een terrein geiegen aan de zuidzijde van de Havenstraat, hoek Heemsteedsche Dreef, breed volgens het uitbreidingsplan langs de Havenstraat 25 M en langs üe Heemsteedsche L)reef eveneens 25 M Gezien het advies van den architect Jos. Th. j. Cuypers; Gelet op het advies der Gezondheidscommissie te Bloemendaal, dd. f G><s/Lo4> Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders om in verband met de overgelegde plannen dit ver- zoek in te willigen Adressants verzoek toe te staan, mits de bebou- wing op bedoelde terreinen geschiedt volgens de bij dit besluit behoorende teekening en het bouw- plan nader door Burgemeester en Wethouders wordt goedgekeurd. Gedaan ter Openbare Vergadering van den 19 October 1921. De Secretaris. De Voorzitter. BESLUIT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1