75 VERORDRMNG OP DE HEFFING EENËR BRLASTING OP TOONRRL- VERTOOMNGEN EN ANDRRR OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN IN DR GRMRENTE liREMSTKDR. Gewijzigd exemplaar. 24 NOVEMBER 1921. 1 Artikel 1. In deze gemeente wordt eene belasting geheven op tooneelvertooningen en andere Openbare vermakelijkheden. Artikel 2. Onder vermakelijkheden worden verstaan tooneel-, bioscoop- en andere soortgelijke vertoonin- gen, zang- en muziekuitvoeringen, voordrachten, ten- ïoonsteilingen, gymnastiekuitvoeringen, spelen, feesten, wedstrijden, cafe-chantants, café-concerts, bals- en dans- partijen, het hebben van muziekautomaten, vertoonin- gen door paardrijders, koorddansers, acrobaten en goochelaars, draaimolens, carousels, hippodrooms, luchtschommels, schiettenten en dergelijke tot vermaak strekkende inrichtingen of toestellen en alle andere voorstellingen, uitvoeringen, vertooningen en vermaak welke naar hun aard met de genoemde kunnen wor- den gelijkgesteld. Openbaar zijn de vermakelijkheden, waartoe, hetzij tegen betaling van entree- of abonnementsgelden, het- zij om niet, toegang wordt gegeven of waartoe per- sonen tegen introductie worden toegelaten. Artikel 3. De belasting bedraagt a. voor Openbare vermakelijkheden andere, dan die vermeld onder b van dit artikel, tot welke toegang wordt verleend op vertoon van toegangsbewijzen of tegen betaling, twintig pCt. van de onzuivere opbrengst b. voor Openbare verinakelijkheden welke naar Iret oordeel van Burgemeester en Wethouders uitsluitend uit sport worden gehouden, voor zoover deze niet worden opgeluisterd door muziek, tien pCt. van de onzuivere opbrengst c. voor Openbare vermakelijkheden waartoe toegang wordt verleend zonder dat betaling wordt gevraagd of toegangsbewijzen worden gevorderd en die lo. worden gehouden in tuinen of op andere plaat- sen in de open luchtper etmaal of korter voor elke 10 M2 van de voor het publiek bestemde ruimte of gedeelte daarvan f 0.20, met een minimum van f 5.— 2o. die niet in de open lucht worden gehouden per etmaal of korter, voor elke 25 M2 van de voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1