Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstede, 24 NOVEMBER 1921 188 op Donderdag 24 November 1921, des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, Jhr. A. van de Poll, en Dr. E. A. M Droog, Wethouders, J. Preijde Gzn., L. de Wilde, C. Tromp, H. a. Waller, J. Tates, C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erh. J. Vring, W. M. ae Boer en J. Moolenaar, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. De Vergadering wordt op de gebruikeüjke wijze geopend. Eventueele stemmingen zullen aanvangen bij den heer J. Vring. 1 I. Regeling met Haarlem inzake bacteriologische Bacteriolo- onderzoekingen. gische Het hieroP betrekking hebbende ontwerp-besluit luidt onderzoe- kingen. 102. Gemeenschappelijke regeling van bacteriologische onderzoekingen. De heer Van Unen zegt, dat in de meerdere vaste kosten, die voor Haarlem uit deze regeling voort- vloeien, t.w. de aanstelling van meerder personeel en de uitbreiding der installatiën, jaarlijks moet worden bijgedragen. Spreker vraagt, hoe die meerdere kosten moeten worden vastgesteld en wie deze bepaalt. 't Lijkt spreker eene wel wat gevaarlijke bepaling. De Voorzitter antwoordt, dat de oude redactie is behouden. 't Is een kwestie van vertrouwen. Die meerdere kosten worden pondspondsgewijze ver- VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1