Openbare Yergadering Raad der Geineente Heemstede, 29 DECEMBER 1921 206 op Donderdag 29 December 1921, des namiddags om 2 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, Jhr. A. van de Poll, en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, J. Preijde Qzn., L. de Wilde, C. Tromp, H. a. Waller, J. Tates, C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Ere. J. Vring, W. M. ae Boer en J. Moolenaar, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. De Vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend. Door loting wordt uitgemaakt dat eventueele stem- mingen zullen aanvangen bij den heer H. A. Waller. I 1. Notulen van 19 October en 24 November j.l. x, Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming 0 U en" ongewijzigd vastgesteld. II II. Vaststelling herziening XXVI Uitbreidingsplan. HerzXXV I betreffende terreinen bij het Overbosch aan den Bron- Uitbr.plan. steeweg. Het ontwerp-besluit luidt 112. Herziening XXVI van het Uitbreidingsplan. Dit ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stem- ming ongewijzigd vastgesteld. Uj III. Voorstel tot afwijking bouwplan Land- en Afwijking Sp^aert ingejiende ontwerp-beshiit luidt bouwplan Land- en Spaarnz. 116. Afwijking bouwplan Land- en Spaarnzicht. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1