KLAPPER op de Notulen der Openbare Vergaderingen van den Raad der Gemeente Heemstede, ge- durende het jaar 1927. AMBTENAREN ANNEXATIE BADHUIS BEDRIJVEN Aanvulling instructie Doodgraver Verzoek vacantietoeslag Politiepersoneel 5e Wijziging Jaarwedderegeling Ambtenaren Uitvoering werkzaamheden in verband met annexatie Rede Voorzitter in verband met annexatie Schadeloosstelling art. 19 Annexatiewet Schadeloosstelling art. 22 Annexatiewet Bestemming verhoogd subsidie Badhuis Sluiting Badhuis BEORAAFPLAATS BEOROOTINO OEMEENTE Vaststelling percentage gelden bedrijven Klacht over afsluiting gas en electriciteit Verstrekking licht aan bewoners Leidschevaartweg Stichting schakelstation Electriciteitsbedrijf Commissie onderzoek Gasbedrijf Goedkeuring stichting schakelstation Electriciteitsbedrijf Kasopneming bedrijven Voorloopige vaststelling bedrijfsrekenmg 1920 Wijziging verordening Orondbedrijf Wijziging verordening regelende de werkzaamheden Commissie van Bijstand voor Orondbedrijf Jaarwedderegeling Rentmeester Grondbedrijf Instructie Rentmeester Grondbedrijf Benoeming Rentmeester Grondbedrijf Afstand van grond voor de R. K. Begraafplaats Ooedk. afstand van grond voor de R. K. Begraafplaats Ingebruikneming Aula Alg. Begraafplaats Verdaging beslissing op begrooting 1927 Subsidie H. O. V. Opmerkingen begrooting 1927 Afkoop onderhoud grafkelder familie Van Merlen Wijziging begrooting 1926, model D no. 3 Ooedk. wijziging begrooting 1926, model D nrs. 4 en 5 Goedkeuring begrooting 1927 Ooedk. wijziging begrooting 1927, model D no. 1 Wijziging begrooting 1926, model D no. 6 28 Juli 27 Oct. 22 Dec. 17 Maart 21 April 28 Juli 28 Juli 27 Jan. 27 Jan. 27 Jan. 6 Sept. 6 Sept. 27 Jan. 23 Juni 6 Sept. 6 Sept. 27 Oct. 27 Oct. 22 Dec. 22 Dec. 22 Dec. 22 Dec. 22 Dec. 22 Dec. 22 Dec. 22 Dec. 28 Juli 6 Sept. 27 Oct. bl. 27 Jan. 27 Jan. 17 Maar' 17 Maart 17 Maar 17 Maart 17 Maar 21 April 21 April 21 April 27 Mei (91)* Het eerste cijfer verwijst naar de bladzijde der notulen en het tusschen haakjes geplaatste cijfer naar het raadsstuk. no. 4 po 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1