39 Intrekking Verordening op het sehouwen van riolen in den Hout. 21 APRIL 1927 De Raad der Oemeente Heemstede Overwegende, dat de rioleering in den Hout is verlegd, zoodat daarop thans geen schouw meer be- hoeft te worden uitgeoefend Gelet op de machtiging van Gedeputeerde Staten van Noordholland, van 16 Maart 1927, no. 101, tot opheffing der gemeenschappelijke regeling met de gemeente Haarlem betreffende het schouwen van riolen in den Hout Gelet op art. 121 der Gemeentewet In te trekken de Verordening op het schouwen der riolen in den Hout in zijne vergadering van 18 April 1902 en door den Raad der gemeente Haarlem in zijne vergadering van 16 April 1902, no. 9, gemeen- schappelijk vastgesteld en door Gedeputeerde Staten van Noordholland, bij hun besluit van 30 April 1902, no. 39, goedgekeurd. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 21 April 1927. BESLUIT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1