)penbare Vergadering Raail der Gemeente Beemstede 21 APRIL 1927. 43 VAN DEN op DONDERDAG 21 APRIL 1927 des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Voorzitter, Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, de Dames Mevr. R. C. A. de Voogt-de Vogel en Mevr. A Hoekstra-Zethof en de Heeren C. Tromp, C. W. Breed, H.M. vanUnen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar,' A. H. Baron van Hardenbroek van Ammerstol, J. de Breuk, F. J. Hilterman, B. Chapon, en J. Vring leden. Secrefaris de heer N. Vos, waarnemend Secretaris. De Voorzitfer opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer C. Tromp wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. Na deze aanwijzing richt de Voorzitter eerst het woord tot de leden van den Raad. Dames en Heeren, Rede Bur- Het zal U niet verbazen, dat ik inbreuk maak op gemeester S §e'-)riJ''<e''jl<e wijze van afwerking van de agenda in verhanrl enW"! ee'J klfjne afwijking daarvan veroorloof, na de gebeurfems, die de bevolking dezer gemeente in hoocre annexatie mate heeft getroffen en in alle geledingen zeer steTk wordt gevoeld. Een zeer belangrijk deel zal van onze gemeente worden afgenomen en toegevoegd aan een naburige. Het spreekt van zelf, dat het misplaatst zou zijn en van groot onnut hierover in nadere beschouwin- gen te treden en te gaan napraten over hetgeen heeft plaats gehad. Maar gij zult begrijpen, dat het mij een behoefte is in deze vergadering een enkel woord tot U te spreken. Het Gemeentebestuur heeft een dankbaar gevoel, dat de Raad in tal van jaren vertrouwen heeft gesteld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1