Openhare Vergadering' Raad der Gemeente fleemstede 23 JUNI 1927. 67 VAN DEN op DONDERDAG 23 JUNI 1927 des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, Jhr. A. van de Poll, en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, Mevr. R. C. A. de Voogt-de Vogel en de Heeren C. W. Breed, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, en J. Vring, leden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Afwezigde heer H. M. van Unen. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. Door het lot wordt aangewezen, dat eventueele stemmingen zullen aanvangen bij den heer W M de Boer. I. Vaststelling van de notulen der vergaderino,en Notulen van 17 Maart 1927 en 21 April 1927.' Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Ingek. st. I'- Ingekomen stukken Verorden. a- Brief van Gedeputeerde Staten, dd. 1 Juni 1927, Schouw no- 101, waarbij goedgekeurd wordt teruggezonden riolen rf veror(^er]'ng °P het schouwen van riolen in den Hout Bouwen b. Brief van Gedeputeerde Staten, dd. 8Juni 1927 op niet no. 74, waarbij goedgekeurd wordt teruggezonden voor beb. let raadsbesluit, dd. 21 April 1927, no. 50, betreffende best. gr. 00uvven op niet voor bebouwing bestemden grond d°or het R. K. Parochiaal Armbestuur van den H. Bavo, Berkenrode, te Heemstede

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1