80 Verhuur weilanden bij het Heemsteedsche Kanaal. 28 JULI 1927 Aan den Raad. Bij raadsbesluit van 24 November 1921, no. 108, werden de weilanden, gelegen tusschen de bocht vari de Wippervaart en het Heemsteedsche Kanaal, groot ongeveer 1.98.84 H.A. tot 1 Januari 1927 verhuurd tegen een prijs van f 325. per jaar aan de N. V. Boerderij Bronstee, waarvan de heer N. H. Eldering, wonende te Heemstede, als Directeur optrad. Na besprekingen met den heer N. H. Eldering, voornoemd, die thans het geheele bedrijf heeft over- genomen van de N.V. Boerderij Bronstee, is deze bereid gevonden dit huurbedrag wederom te betalen voor een termijn van drie achtereenvolgende jaren, welke geacht zullen worden te zijn ingegaan op 1 Januari j.l. Wij zijn van oordeel, dat deze huursom voldoende hoog is, daar onder genoemde oppervlakte ook is begrepen de dijk Iangs het Kanaal, welke is gemaakt van uitgegraven zand en daardoor weiniggrasgewas op- levert. Het weiland is door den heer Eldering, als Direc- teur van de N.V. Boerderij Bronstee, steeds op goede wijze onderhouden, waarom wij U voorstellen op- nieuw tot onderhandsche verhuring over te gaan, door vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit. Heemstede, 7 Juli 1927. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, A. A. SWOLFS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1