Openbare Vergaderiim Raad der Gemeente fleemstede 28 JULI 1927. 78 VAN DEN op DONDERDAG 28 JULI 1927 des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. A van de Poll, waarnemend Burgemeester, Dr. E. A. M. Droog, Wethouder, Mevr. R. C. A. de Voogt-de Vogel en de Heeren C. W. Breed, J. W.van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, en J. Vring, leden. Secretaris de heer A. A Swolfs. Afwezig met kennisgevingde heer H. M. van Unen. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. Eventueele stemmingen zullen aanvangen bij Mevr. I De Voogt. Onderzoek geloofsbrieven der fot lid van den Onderzoek Raad benoemden. geloofsbr. De Voorzitter deelt mede, dat volgens het reglement van orde een Commissie van 3 leden moet worden benoemd voor het onderzoek der geloofsbrieven. Spreker verzoekt de heeren De Boer en Vring met hem het bureau van stemopneming te vormen. De uitslag der stemming is, dat op Mevrouw De Voogt en op den heer Moolenaar elk 6 stemmen zijn uitgebracht, op den heer Breed 5 stemmen, op den heer Dr. Droog 2 stemmen en op de heeren Van der Erf, Van Unen en Vring elk 1 stem, zoodat zijn gekozen Mevr. De Voogt en de heeren Moolenaar en Breed. De Voorzitter stelt de Commissie in de gelegenheid om de geloofsbrieven in een aangrenzenil vertrek te onderzoeken en schorst gedurende dien tijd de ver gadering. Na terugkeer der Commissieleden wordt de verga- dering heropend. De heer Breed deelt als rapporteur der Commissie mede, dat de geloofsbrieven zijn onderzocht en in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1