98 6 S PTEMBER 1927 Aanvaarding van strooken grond voor verbreeding van den Glipperweg. De Raad der Oemeente Heemstede Oelet op het voorstel van Burgemeester en Wet- houders BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machtigen lo. van den heer J. Verdonkschot te Heemstede, te aanvaarden voor wegverbreeding den eigendom van de strooken grond of de eventuee e rechten op deze strooken grond getegen aan de Westzijde van den Olipperweg, voor de huizen op de perceelen ka dastraal bekend gemeente Heemstede, Sectie C 1711 1712 1316 en 1317, ter grootte van ongeveer 46 M2 zooals op de hierbij behoorende teekemng ts aangegeven en zooals nader is omschreven in de daarvan opgemaakte voorlooptge akte ^r„mpr 2o van de Dames Oezusters D. en M. J. Kramer, te Heemstede, eveneens te aanvaarden voor wegver- breeding strooken grond aan de Westzijde van den Glipperweg voor de huizen op de perceelen kadastraal bekend gemeenle Heemstede, Sectie C nos 1307, 1308, 1309, 1310, 1311 en 1312, ter grootte van on- geveer 65 M2, zooals op de hierbi] behoorende kening is aangegeven en zooals nader is omschreven in de daarvan opgemaakte voorloopige akte 3o. om in de kadastrale aanduiding van deze at te stane strooken grond en in de redactie der bepa- lingen en voorwaarden, waaronder deze afstand za geschieden, zoodanige wijzigingen en aanvulhngen aan te brengen als zij noodig zullen oordeelen of wel door üedeputeerde Staten wenschelijk worden geacbt. Qedaan ter openbare raadsvergadering van den 6 September 1927. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1