Afkoop onderhoudgrafkelder der Familie Van Vollenhoven. Aan den Raad. De heer Dr. W. M. R. van Vollenhoven, verbüj- vende te Driebergen, heeft verzocht te willen bevor- deren dat de gemeente Heemstede op zich neemt het in orde brengen van den grafkelder der Familie Van Vollenhoven en dat de gemeente daarna gedurende 75 achtereenvolgende jaren zorg draagt voor het on- derhoud van dien grafkelder. Naar aanleiding van dat verzoek hebben wij doen pagaan, welke herStellingen noodzakehjk aan den grafkelder moeten worden verricht, welke uitgaven die herstellingen zullen vorderen en tegen welke ver- goeding de gemeente de verplichting tot onderhoud op zich zou kunnen nemen. Bii dat onderzoek is gebleken, dat de verschiliende noodzakelijke herstellingen zouden kunnen worden verricht tegen betaling van f 40 V-, terwijl de gemeente het onderhoud van den grafkelder voor hare rekening zou kunner. nemen tegen eene vergoeding van fÖ^-" per jaar of eene som van f 1851.bij afkoop van he^ onderhoud voor 75 achtereenvolgende jaren. De heer Van Vollenhoven, bovengenoemd, heeft zich bereid verklaard tot betaling van gemelde btdra- gen van f 405.en 1851. In verband met het bovenstaande heoben wij de eer U bijgevoegd ontwerp besluit ter vaststelling aan te bieden. Heemstede, 20 September 1927. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, A. A. SWOLFS. 27 OCTOBER 1927

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1