01>enbare Vergadering' Raad der Gemeente fieemstede 27 OCTOBER 1927 112 VAN DEN op DONDERDAG 27 OCTOBER 1927 des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, Jhr. A van de Poll, Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, Mevr. R. C. A. de Voogt-de Vogel en de Heeren C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S, Rijkes, C. L. Kwak, N. J. van der Linden, J. Koper en J. J. Schelvis, leden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. Mevrouw de Voogt-de Vogel wordt door het lot aangewezen om het eerst haar stem uit te brengen. I Vaststelling notulen 6 September 1927. Notulen. Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. II II. Verzoek van den heer A. A. Swolfs om eervol Eervol °ntslag als Gemeente-Secretaris, Ambtenaar van den ontslag ^nfgerlijken Stand en Rentmeester van het Grondbe- drijf met îngang van 1 Januari 1928. uemeente Burgemeester en Wethouders hebben de eer aan Seuetaris. den Raad voor te stellen het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verleenen onder dankbe- tuiging voor de vele en gewichtige diensten aan de gemeente bewezen. De Voorzitter zegt, dat de raadsleden bij het ont- vangen der raadsagenda direct gezien zullen hebben dat bij de samenstelling is afgeweken van den gebrui- kelijken regel, doch spreker gelooft niet dat hiervoor veel verontschuldiging noodig is, daar dit eenvoudig verzoek op een betrekkelijk klein stukje papier neer- geschreven voor deze gemeente van zeer groote be- teekenis is. Spreker zegt, dat alle leden zullen begrij- Pen, wat er bij Burgemeester en Wethouders is om-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1