122 Benoeming Gemeente-Secretaris. 17 NOVEMBER 1927 Aan den Raad. Teneinde te kunnen voorzien in de vacature welke met ingang van 1 Januari a s. ontstaat door het aan den heer A. A. Swolfs verleende eervol ontslag en m verband met het bepaalde in artikel 95 der Gemeente- wet, hebben wij de eer U voor de benoeming van een Secretaris dezer Gemeente de volgende aanbeve- ling aan te bieden 1. N. Vos, Hoofdcommies ter Secretarie, alhier. 2. P. Westra, Controleur der gemeente-financiën, alhier. Heemstede, 2 November 1927. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, A. A. SWOLFS. Behoort bij de notulen van den Raad der Gemeente Heemstede, van den 17 November 1927. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1