132 Vaststelling pensioensgrond- slagen Burgemeester, Secretaris en Ontvanger. 22 DECEMBER 1927 De Raad der Oemeente Heemstede Overwegende, dat door Gedeputeerde Staten dezer provincie, bij hun besluit van 6 Januari 1926, no. 134 afgekondigd bij Provinciaal Blad 1926, no. 14, met ingang van 1 Januari 1926 is herzien de regeling der jaarwedden van Burgemeesters, Secretarissen en Ont- vangers der gemeenten in Noordholland overwegende, dat tengevolge van die herziening de jaarwedden van Burgemeester, Secretaris en Ontvanger dezer gemeente te rekenen vanaf 1 Januari 1926 be- dragen respectievelijk f 6u00.—f 5300.- en f 4200. overwegende, dat de pensioensgrondslagen van genoemde functionarissen door den Raad in overeen- stemming moeten woiden gebracht met de jaarwedden, terwijl bovendien voor den met ingang van 1 Januari 1928 benoemden Secretaris een pensioensgrondslag moet worden vastgesteld Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders Gelet op artikel 33 der Pensioenwet 1922, S 240; BESLUIT a. te rekenen met ingang van 1 Januari 1926 op- nieuw vast te stellen den pensioensgrondslag van 1. den heer Jhr. J. P. W. van Doorn, als Burge- meester dezer gemeente op f 6000 2. den heer A. A. Swolfs, als Secretaris dezer ge- meente op f 5300.— 3. den heer Jhr. R. W. P. F. von Mühlen, als Ont- vanger dezer gemeente op f 4200 b. met ingang van l Januari 1928 den pensioens- grondslag van den heer N. Vos als Secretaris dezer gemeente vast te stellen op f 5300. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 22 December 1927. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1