Openbare Veriiartering Raad der Gemeente Heemstede 22 DECEMBER 1927 VAN DEN op DONDERDAG 22 DECEMBER 1927 des avonds om 8 uur. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, Jhr. A. van de Poll, Wethouder, Mevr. R. C. A. de Voogt-de Vogel en de Heeren C. W. Breed, H. M. van Urten, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S, Rijkes, N. J. van der Linden, en J. J. Schelvis, leden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. Afwezig de Heeren Dr. E. A. M. Droog, Wethou- der, C. L. Kwak, en J. Koper. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer Vring wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. I F. Ingekomen stukken Ingek. st. Verk.grond a. Brief van Gedeputeerde Staten. dd. 16 Novem- Valkenb. ber i no- 116> waarbii goedgekeurd wordt terugge- zonden het raadsbesluit no. 105 tot verkoop van grond van terrein „Valkenburg" Idem. b. Brief van Gedeputeerde Staten dd 16 Novem- ber j.l., no. 116, waarbij goedgekeurd wordt terugge- zonden het raadsbesluit no. 117, tot verkoop van terrein „Valkenburg". Stichting c Brief van Gedeputeerde Staten, dd. 7 December schakelsta- j.i.; no. 65, waarbij goedgekeurd wordt teruggezonden, tion. voor zoover betreft punt A, le, het raadsbesluit no.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1