KLAPPER >p de Notulen der Openbare Vergade- ingen van den Raad der Gemeente îeemstede, gedurende het jaar 1929. .bi AANBESTEDING. rbitrage clausules. AMBTENAREN. rincip. uitspraak inz. kinder- en vacantietoeslag. aarwedden Burgemeester, Secretaris en Ontvanger, dres Harenkarspel inz. verhoo^ing alsvoren. dres afd. NoordhoIIand N.B.G.A, alsvoren. awerkingtreding Jaarwedderegeling B. S. en O. dres inz. salarisregeling B. S. en O. in Noordholl. e wijziging instructie doodgraver. i.dres Ned. Bond Overheidspers. inz. vacantietoeslag. e wijziging jaarwedderegeling ambtenaren. Mres jaarwedderegeling kantoorbediende politie ^dres wijziging bezoldigingsbesluit Burg. Rijksambt. 31 Jan. blz. 36. 31 Jan. blz, 17 (11)* 31 Jan. blz. 33 (4). 31 Jan. blz. 6. 31 Jan. blz. 6. 21 Maart blz. 60. 3 Oct. blz. 129. 3 Oct. blz, 135 (58). 31 Oct. blz. 145. 28 Nov, blz. 172 (76). 12 Dec. blz, 188. 12 Dec. blz. 188. ANNEXATIE. endentieuze cijfers inzake schadeloosstelling. BEDRIJVEN. l/'aststelling percentage verstrekte gelden edietverleening aanschaffing afgassenketel. sopname Gas-, Duinw.- en Electriciteitsbedrijven. asopname alsvoren. Kasopname alsvoren. 28 Nov. blz, 184. 31 Jan. blz, 11 (9). 31 Jan. blz. 12 (8). 21 Maart blz. 62. 27 Juni blz. 101. 3 Oc't. blz. 128. 0- Het eerste cijfer verwijst naar de bladzijde der notulen en het tusschen haakjes geplaatste cijfer naar het raadsbesluit. i).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1